წარმომადგენლობა

ეს ჯი ლეგალი გთავაზობთ წარმომადგენლობის გაწევას სამივე ინსტანციის სასამართლოში, არბიტრაჟში, სახელმწიფო, კერძო და საჯარო დაწესებულებებში, ნებისმიერ მესამე პირთან ურთიერთობაში.

Copyright © S G Legal  2019

  • Facebook
  • Instagram

ქ. თბილისი, ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქუჩ N1ა

(თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან)

sglegal@sgl.ge