ერთჯერადი იურიდიული მომსახურება

კორპორატიული მომსახურებისგან განსხვავებით, ერთჯერადი იურიდიული მომსახურებით სარგებლობა შეუძლია როგორც იურიდიულ, ისე ფიზიკურ პირებს.

აღნიშნული სერვისის ფარგლებში კომპანია უზრუნველყოფს კლიენტისთვის იურიდიული კონსულტაციის გაწევას, ხელშეკრულების მომზადებას, უკვე არსებული ხელშეკრულების ანალიზს, სარჩელის, დაზუსტებული სარჩელის, შესაგებლის, და სხვა სამართლებრივი დოკუმენტის მომზადებას. საჭიროების შემთხვევაში წარმომადგენლობის გაწევას. 

Copyright © S G Legal  2019

  • Facebook
  • Instagram

ქ. თბილისი, ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქუჩ N1ა

(თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან)

sglegal@sgl.ge