კორპორატიული მომსახურება

ეს ჯი ლეგალი ბიზნეს სექტორს სთავაზობს ერთჯერად და გრძელვადიან იურდიულ მომსახურებას ე.წ. აუთსორსინგს.
აუთსორსინგი გულისხმობს ორგანიზაციის შიდა ფუნქციის გადაცემას სპეციალიზებული კომპანიისთვის. აუთსორსინგით ხდება ტრადიციული საშტატო იურისტის ჩანაცვლება კვალიფიციური იურისტების გუნდის მიერ.
რა უპირატესობა გააჩნია აუთსორსინგს?

  • ხარჯების შემცირება;

  • ეფექტურობა;

  • ერთი საშტატო ერთეულის ნაცვლად კვალიფიციურ იურისტთა გუნდი.

იურიდიული აუთსორსინგის მომსასურებით მინიმალური ხარჯით მაქსიმალურ შედეგს იღებს ბენეფიციარი. წარმომადგენლობას სასამართლო ან/და ადმინისტრაციულ ორგანოში.

Copyright © S G Legal  2019

  • Facebook
  • Instagram

ქ. თბილისი, ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქუჩ N1ა

(თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან)

sglegal@sgl.ge