საიმიგრაციო სამართალი

ჩვენი საიმიგრაციო სერვისი მოიცავს საქართველოში ბინადრობის უფლების მოპოვებაზე იურდიულ მომსახურებას. შრომითი, სასწავლო, საქართველოს ყოფილი მოქალაქის, მოქალაქის არმქონე პირის, მოკლევადიანი და სპეციალური ბინადრობის მოპოვებისთვის საჭირო დოკუმენტის მოძიებას, იურდიულ კონსულტაციას და თქვენი სახელით წარმომადგენლობას ადმინისტრაციულ ორგანოში ბინადრობის ნებართვის მოსაპოვებლად.

Copyright © S G Legal  2019

  • Facebook
  • Instagram

ქ. თბილისი, ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქუჩ N1ა

(თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან)

sglegal@sgl.ge