ადმინისტრაციული სამართალი

სამოქალაქო სამართლისგან განსხვავებით ადმინისტრაციულ სამართალში ერთ სუბიექტს აუცილებლად წარმოადგენს ადმინისტრაციული ორგანო, რაც მნიშვნელოვნად ცვლის ძალთა ბალანს. ადმინისტრაციული ორგანოა ყველა სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო ან დაწესებულება, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი (გარდა პოლიტიკური და რელიგიური გაერთიანებებისა), აგრეთვე ნებისმიერი სხვა პირი, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე ასრულებს საჯარო სამართლებრივ უფლებამოსილებებს.

ჩვენი გუნდი მზად არის იყოს თქვენი წარმომადგენელი ადმინისტრაციულ ორგანოსთან ურთიერთობაში , აგრეთვე დავის შემთხვევაში დაიცვას თქვენი კანონიერი ინტერესები სასამართლოში.

Copyright © S G Legal  2019

  • Facebook
  • Instagram

ქ. თბილისი, ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქუჩ N1ა

(თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან)

sglegal@sgl.ge