საოჯახო სამართალი

საოჯახო სამართალის ნორმათა ერთობლიობა ადგენს ქორწინების და განქორწინების წესს, მეუღლეთა უფლება-მოვალეობებს, შვილების წარმოშობის დადგენის, შვილად აყვანის, მშობლებისა და შვილების ურთიერთრჩენის მოვალეობებს, მეურვეობისა და მზრუნველობის საკითხებს და ოჯახთან დაკავშირებულ სხვა სამართლებრივ ურთიერთობებს.

ჩვენი გუნდი მზად არის საოჯახო სამართალთან დაკავშირებული, კანომდებლობასთან შესაბამისი, მაღალკვალიფიციური მომსახურება გაგიწიოთ. ასევე, ჩვენი იურისტთა ჯგუფი თქვენთვის სასურველ საქორწინო კონტრაქტს შეადგენს.

Copyright © S G Legal  2019

  • Facebook
  • Instagram

ქ. თბილისი, ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქუჩ N1ა

(თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან)

sglegal@sgl.ge