სამეწარმეო (კორპორატიული) სამართალი

ეს ჯი ლეგალის იურდიული მომსახურება ბიზნეს სექტორისთვის გულისხმობს ე.წ აუთსორსინგს. აუთსორსინგი გულისხმობს ორგანიზაციის შიდა ფუნქციის გადაცემას სპეციალიზებული კომპანიისთვის. აუთსორსინგით ხდება ტრადიციული საშტატო იურისტის ჩანაცვლება კვალიფიციური იურისტების გუნდის მიერ.

აგრეთვე ჩვენი გუნდი მზად არის დაგეხმაროთ კომპანიის რეგისტრაციაში, წესდების შედგენაში, უკვე არსებული კომპანიის სადამფუძნებლო დოკუმენტებში ცვლილების შეტანაში.

Copyright © S G Legal  2019

  • Facebook
  • Instagram

ქ. თბილისი, ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქუჩ N1ა

(თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან)

sglegal@sgl.ge