შრომის სამართალი

შრომის სამართალი კერძო სამართლის სპეციალური დარგია, რომელიც არეგულირებს დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის შრომით ურთიერთობებს. ჩვენი გუნდი მზად არის კონსულტაცია გაუწიოს როგორც დამსაქმებელს აგრეთვე დასაქმებულს, შეადგინოს მხარეთათვის ოპტიმალური შრომითი ხელშეკრულება, დავის შემთხვევაში იყოს წარმომადგენლი როგორც სასამართლოში, აგრეთვე ადმინისტრაციულ ორგანოში.

Copyright © S G Legal  2019

  • Facebook
  • Instagram

ქ. თბილისი, ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქუჩ N1ა

(თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან)

sglegal@sgl.ge