სახელშეკრულებო სამართალი

ხელშეკრულება არის მხარეთა მიერ მიღწეული კონსესუსის შედეგი, რომელიც სამართლებრივი თვალსაზრისით, იწვევს მხარეთა მიმართ უფლებებისა და ვალდებულებების წარმოშობას მათივე ნების საფუძველზე. იურდიული კომპანია ეს ჯი ლეგალი გთავაზობთ, საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამის, თქვენთვის მორგებული ხელშეკრულების შედგენას. სახელშეკრულებლო ურთიერთობიდან წარმოშობილ დავებში წარმომადგენლობას სასამართლოსა ან/და ადმინისტრაციულ ორგანოში.

Copyright © S G Legal  2019

  • Facebook
  • Instagram

ქ. თბილისი, ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქუჩ N1ა

(თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან)

sglegal@sgl.ge