კომპანიის შესახებ

იურიდიული კომპანია „ეს ჯი ლეგალი“ (SGL) დაარსდა 2017 წელს, რომელიც ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს უწევს როგორც ერთჯერად, ისე კორპორატიულ (მრავალჯერად) იურიდიულ მომსახურებას. იურიდიული მომსახურება გულისხმობს როგორც წარმომადგენლობას სამივე ინსტანციის სასამართლოში, არბიტრაჟში, კერძო და საჯარო დაწესებულებებში, ასევე ხელშეკრულებების და სამართლებრივი დასკვნების მომზადებას, კლიენტის სახელით მოლაპარაკებებში მონაწილეობას. კომპანიის მიზანია სამომხმარებლო ბაზარს შესთავაზოს ხარისხიანი, ხელმისაწვდომი, კლიენტის ინტერესებზე მორგებული და შედეგზე ორიენტირებული სერვისი, რომელსაც ახორციელებს მაღალკვალიფციური გუნდის მეშვეობით, კანონით ნებადართული ყველა საშუალებითა და ეთიკის ნორმების დაცვით.

საქმიანობის სფეროები

მომსახურება

Copyright © S G Legal  2019

  • Facebook
  • Instagram

ქ. თბილისი, ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქუჩ N1ა

(თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან)

sglegal@sgl.ge